Friday, 03/12/2021 - 23:58|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI TOÁN 12 NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI HKII TOÁN 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIƯA HKII TOÁN 12( NĂM HỌC 2020-2021)
  | Trường THPT Trần Phú | 93 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2020-2021 THẦY TÍNH - DỰ BỊ
  | Trường THPT Trần Phú | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2020-2021 - CÔ VÂN - CHÍNH THỨC
  | Trường THPT Trần Phú | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 97 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 HK2 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 74 lượt tải | 0 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK2 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 66 lượt tải | 0 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 3 HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 1 HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ ĐOAN
  | Trường THPT Trần Phú | 71 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT1T SỐ 2 HK1 TOÁN 12 NĂM HỌC 2019-2020 THẦY HẢI
  | Trường THPT Trần Phú | 57 lượt tải | 1 file đính kèm