Friday, 03/12/2021 - 22:38|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
 • MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2021-2022
  | Trường THPT Trần Phú | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT CUỐI HKII HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 LÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 110 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI HKII HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường THPT Trần Phú | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẦN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 NĂM HỌC 2020-2021 HÓA 11
  | Trường THPT Trần Phú | 123 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 MÃ ĐỀ 492 - THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 95 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 MÃ ĐỀ 358 - THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 68 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 MÃ ĐỀ 246 - THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 HÓA 11 NĂM HỌC 2020-2021 MÃ ĐỀ 137 - THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 66 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT HÓA 11 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ NƯƠNG
  | Trường THPT Trần Phú | 73 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CÁC ĐỀ KT HÓA 11 HK1 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ NGA
  | Trường THPT Trần Phú | 60 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT GIỮA HK1 NĂM HỌC 2020-2021 HÓA 11 THẦY TÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA HKI HÓA 11 NĂM HỌC 2019-2020 CÔ LÂM
  | Trường THPT Trần Phú | 74 lượt tải | 1 file đính kèm