THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 156/SGDĐT-VP, NGÀY 24/02/2021 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN, TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ THÔNG BÁO: HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG ĐỂ HỌC KỂ TỪ NGÀY 01/3/2021( THỨ 2), THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC HƯỚNG DẪN VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH. NHÀ TRƯỜNG SẼ TỔ CHỨC KIỂM TRA THÂN NHIỆT,  SÁT KHUẨN TAY CHO HỌC SINH TRƯỚC KHI VÀO TRƯỜNG.